ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van J.A.S. Jarigsma, handelend onder de naam AccuRaad, Verkoopresultaat of De Ultieme Salestraining, gevestigd aan H. Treubstraat 12 te Bussum, verder te noemen AccuRaad. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 51686813. BTW nummer: NL8501.27.683B01

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

a. AccuRaad: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: AccuRaad gevestigd aan H Treubstraat 12, 1402 CL Bussum;

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met AccuRaad een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen AccuRaad en de opdrachtgever;

d. activiteit: de training, individuele coaching, voordracht, opleiding, begeleiding, lezing of workshop en aanverwante activiteiten welke door AccuRaad worden georganiseerd;

e. deelnemer: degene die een activiteit volgt, alsmede degene ten behoeve van wie de activiteit is geboekt.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop AccuRaad deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van AccuRaad zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

2. AccuRaad is ook na aanvaarding van haar aanbod door de opdrachtgever, bevoegd onverwijld haar aanbod te herroepen in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

3. AccuRaad is niet gebonden aan een aanbieding of offerte indien deze een kennelijke verschrijving of tikfout bevat.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst (vervallen)

Artikel 5 Inhoud overeenkomst (vervallen)

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst door AccuRaad

1. AccuRaad heeft het recht de overeenkomst dan wel bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. Indien AccuRaad werkzaamheden ten behoeve van een of meer deelnemers dient te verrichten, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven.

3. Verhinderingen dienen steeds zo spoedig mogelijk aan AccuRaad te worden bericht.

4. AccuRaad zal zoveel mogelijk gevolg geven aan redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip te verrichten, doch is daartoe nimmer verplicht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Indien AccuRaad en/of de door haar ingeschakelde derde door ziekte of welke andere reden ook verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden op het afgesproken tijdstip te verrichten, zal zo spoedig mogelijk in goed overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip worden afgesproken zonder dat AccuRaad aansprakelijk is voor enige schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

6. De opdrachtgever is bevoegd in overleg met AccuRaad een andere deelnemer of deelnemers voor het volgen van de activiteit aan te wijzen tegen vergoeding van eventuele extra kosten van voorbereiding of herhaling van eerdere activiteiten. De opdrachtgever wordt, indien mogelijk, voor de aanvangsdatum van de activiteit op de hoogte gesteld van de eventuele meerkosten.

7. AccuRaad is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de activiteit onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot die activiteit te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van AccuRaad om eventueel geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

8. Tenzij dit in redelijkheid niet van AccuRaad kan worden gevergd, zal AccuRaad bezwaren tegen een deelnemer eerst met die deelnemer en vervolgens zo nodig met de opdrachtgever bespreken voordat zij gebruik maakt van haar bevoegdheid verwoord in lid 7 van dit artikel.

9. De overeengekomen werkzaamheden zullen online worden verricht of op een door AccuRaad te bepalen geschikte plaats.

10. AccuRaad zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in vereenstemming met de eisen van goed vakmanschap. AccuRaad garandeert niet dat met het volgen van de activiteit het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Daar het hier om een persoonlijke dienst gaat, is het succes afhankelijk van de samenwerking van beide partijen. Voor De Ultieme Salestraining geldt een aparte garantieregeling.

11. Garantie. De Ultieme Salestraining biedt de volgende garantie aan: elke deelnemer die in de periode tussen aanvang van het traject en 30 dagen na aanvang van het traject ontevreden is – en die minstens 20 uur of meer geïnvesteerd heeft in de training en diens toepassing, en dat ook kan bewijzen - krijgt het volledige aankoopbedrag van AccuRaad terug. Maximaal dus het inschrijfbedrag.

Een beroep op deze garantieregeling kan alleen plaatsvinden indien:

1. de deelnemer minstens 20 uur heeft besteed in de 30 dagen na aanschaf; en

2. de deelnemer minstens tien potentiele klanten heeft gesproken in deze 30 dagen en dat door middel van gespreksverslagen kan aantonen; en

De bewijslast voor de garantieregeling ligt bij de deelnemer. Deze dient schriftelijke bewijzen te overleggen.

Deelnemers geven door acceptatie van deze voorwaarden aan dat ze gemotiveerd zijn om deel te nemen.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. (Vervallen)

2. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is welke ten behoeve van zijn werknemers en/of ondergeschikten een overeenkomst met AccuRaad aangaat, dan is de opdrachtgever er verantwoordelijk voor dat zijn werknemers tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.

Artikel 8 Tarieven

1. De in een offerte en de overeenkomst vermelde tarieven zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting en eventuele andere heffingen en belastingen.

2. Reis- en verblijfkosten, accommodatiekosten, zaalhuur en kosten van door de deelnemers en personeel van AccuRaad gebruikte consumpties zijn niet in de prijs begrepen en worden apart aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

3. Tenzij anders vermeld, zijn de overeengekomen en tarieven van toepassing op werkzaamheden op werkdagen tijdens kantooruren. Daaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 08.00 uur tot 17.30 uur.

4. (Vervallen)

5. (Vervallen)

6. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, is de opdrachtgever het overeengekomen uur- of dagdeeltarief en bij gebreke daarvan de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst door AccuRaad gehanteerde tarieven verschuldigd.

7. Bij De Ultieme Salestraining zijn de volgende zaken inclusief:

* 10 groepstrainingssessies;

* Feedback tussen de trainingsdagen per mail;

* Zes tot acht keer een uur coaching per telefoon indien het VIP-traject is afgenomen.

Artikel 9 Verhoging van tarief

1. AccuRaad is bevoegd bij opdrachten tegen een uur- of dagdeeltarief, dit tarief drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen. AccuRaad zal de opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail één maand voor de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven op de hoogte stellen van de tariefwijziging.

2. Indien de verhoging van het uur- of dagdeeltarief geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

3. Een verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 10 Betaling

1. (vervallen)

2. De opdrachtgever dient de van AccuRaad ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3. AccuRaad is steeds bevoegd betaling van openstaande facturen en/of van een redelijk voorschot of zekerheid daarvoor te verlangen voordat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht of voortzet. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld.

4. Bij overschrijding van de onder artikel 10.2 genoemde termijn, is de opdrachtgever, na door AccuRaad ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van AccuRaad op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Geheimhouding

1. AccuRaad zal alle informatie, in welke vorm ook, waarover zij bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking krijgt geheim houden, tenzij mededeling daarvan redelijkerwijze noodzakelijk is voor een goede uitvoering van die werkzaamheden, die informatie algemeen bekend is of is opgenomen in een voor de betrokken derde toegankelijke bron.

2. AccuRaad is bevoegd de opdracht en het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden op te nemen in haar referentielijst en deze lijst te publiceren.

3. AccuRaad is bevoegd video- of fotomateriaal te delen met andere (mogelijke) opdrachtgevers ten behoeve van leerresultaat of marketing.

3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen AccuRaad en de deelnemer plaatsvinden, worden als vertrouwelijk beschouwd. AccuRaad zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 12 Klachten en verjaring

1. Klachten met betrekking tot de door AccuRaad georganiseerde activiteit dienen binnen tien dagen na afloop van de activiteit schriftelijk bij AccuRaad te worden ingediend.

2. Alle aanspraken jegens AccuRaad die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij AccuRaad zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat voor natuurlijke personen een rechtsvordering verjaart door verloop van 2 jaar na de overeenkomstig het eerste lid gedane kennisgeving.

Artikel 13 Hoofdelijke aansprakelijkheid

1. Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Alle deelnemers nemen aan activiteiten vrijwillig deel. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten.

2. AccuRaad is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AccuRaad is uit gegaan van door de opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AccuRaad kenbaar behoorde te zijn.

3. AccuRaad is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de deelnemer die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de activiteit bij de deelnemer aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

4. AccuRaad is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Indien AccuRaad aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AccuRaad beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van AccuRaad gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AccuRaad beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien met de opdrachtgever een duurovereenkomst is aangegaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een periode van één jaar aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AccuRaad of haar ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

1. Indien en voor zover AccuRaad als gevolg van overmacht niet of niet tijdig of niet volledig aan haar verplichtingen kan voldoen, zal AccuRaad de uit te voeren werkzaamheden opschorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere verhindering van AccuRaad die niet aan haar schuld te wijten is en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden heeft geduurd, dan is AccuRaad bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat AccuRaad aansprakelijk is voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van de ontbinding.

Artikel 16 Einde overeenkomst

1. AccuRaad is bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt verklaard, hij zijn onderneming duurzaam staakt, indien het een natuurlijk persoon betreft hij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld en indien het een rechtspersoon betreft indien hij wordt ontbonden.

2. AccuRaad is bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de opdrachtgever en/of de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming een ontbinding niet rechtvaardigt.

3. AccuRaad is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:

a. na het sluiten van de overeenkomst AccuRaad ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever en/of deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever en/of deelnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is.

4. Voorts is AccuRaad bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 17 Annulering

1. Indien en voor zover voor de overeengekomen werkzaamheden een uur- of dagdeeltarief is overeengekomen en de opdrachtgever de opdracht annuleert, worden alle reeds door AccuRaad gemaakt kosten, waaronder ontwikkelingskosten en voorbereidingskosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Datum email wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

3. De volledige overeengekomen vaste vergoeding dient betaald te worden indien de overeenkomst één maand of korter voor de aanvang van de werkzaamheden wordt geannuleerd.

5. Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van AccuRaad ten gevolge van de annulering de in lid 4 van dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen de meerkosten door AccuRaad aan de

opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18 Personeel/Auteursrecht

1. Het is de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde daarvan verboden een persoon die bij AccuRaad in loondienst was of door AccuRaad werd ingehuurd ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst of in zijn opdracht ten behoeve van de opdrachtgever werkzaam was, is of zou zijn, in loondienst te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AccuRaad.

2. Bij overtreding door de opdrachtgever van hetgeen in artikel 18.1 is overeengekomen, verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van AccuRaad een direct opeisbare boete van € 10.000,- onverminderd de bevoegdheid van AccuRaad de werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

3. Het auteursrecht op teksten afkomstig van AccuRaad blijft, ook indien deze in opdracht van de opdrachtgever zijn geschreven, bij AccuRaad berusten, tenzij bij de tekst een andere rechthebbende staat vermeld. De opdrachtgever mag deze teksten uitsluitend voor eigen gebruik bezigen en deze zonder voorafgaande toestemming van AccuRaad en indien een ander rechthebbende is, ook van die ander, niet verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken.

4. Het is zonder voorafgaande toestemming van AccuRaad niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een activiteit.

Artikel 19 Conversie

1. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of met succes wordt vernietigd, wordt dit vervangen door een beding, dat het daarmee beoogde economisch effect zoveel mogelijk benadert. Partijen zijn zo nodig gehouden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar over een zodanige aanpassing te onderhandelen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en AccuRaad worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AccuRaad gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon heeft 1 maand de tijd nadat AccuRaad zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.